L A M A T   N u m e r o l o g i a koti.mbnet.fi/lamat/numerologia Johdanto  

  Numerologisen kartan tulkinta

 
Tulkinnassa käytettävät tiedot
Tunnettaessa kirjaimia vastaavien numeroiden, syntymäpäivästä laskettavien numeroiden ja värähdekentän merkitys, on mahdollista tehdä ja tulkita numerologinen kartta.
Kastenimi on numerologisen tulkinnan perusta. Kastenimi ja syntymäpäivän värähde antaa vaikutuksen läpi elämän. Kun henkilö vaihtaa nimeään, joko etu- tai sukunimeään, tulisi uutta nimeä verrata alkuperäiseen kasteessa saatuun nimeen. Tämä siksi, että uusi nimi tai uudet nimet muuttavat värähdetaulun numeroiden voimasuhteita. On hyvä tutustua ensin kasteessa saatuun karttaan ja sen jälkeen miettiä, mitä vaikutuksia uusi nimi antaa.
Kastenimen oikeellisuus kannattaa selvittää, jos mahdollista, ennen tulkintaa. Ulkomaalaisten henkilöiden kohdalla kastetodistuksessa saattaa olla enemmän nimiä kuin henkilölle on ilmoitettu. Lisäksi kastetodistuksessa saattaa löytyä hieman eri nimi kuin on käytössä. Suomalaisten henkilöiden kohdalla tämä ei ole kovin todennäköistä, mutta nimien oikeellisuutta on silti hyvä kysyä.
Seuraavaksi selvitys, kuinka perustulkintaan tarvittavat numerot lasketaan ja miten niiden perusteella luodaan numerologinen kartta.
Numeroiden merkintätapa
Merkintä 45-9 tarkoittaa ensimmäisen numeron kohdalla summaa ja jälkimäinen summasta yhteen laskettua numeroa. Tulkinnan perustana olevat numerot ovat väliltä 1-9. Summaksi saadun luvun 45 yksittäiset numerot lasketaan uudestaan yhteen ja saadaan numero 9. Merkintätavalla 45-9 eli summa ja perusnumero tulkitsija näkee helposti, milloin lukujen 2, 4, 6 tai 8 yhteydessä on kyseessä mestariluku (11-2, 22-4, 33-6 ja 44-8).
Numeloginen kartta
Numerologisen kartan elämänopetus sijoitetaan kartan ylimmälle riville. Seuraavaksi nimi kirjoitetaan selvin kirjaimin toisistaan erilleen alkaen etunimistä. Vokaalien yläpuolelle kirjoitetaan kirjaimen numerologinen numero ja konsonantin alapuolelle vastaavalla tavalla kirjaimen numerologinen numero. Karttaesimerkki sivun lopussa selvittä merkintöjen sijainnin numerologisella kartalla.
Vokaalien numeroiden summat merkitään samalle riville vokaalien numeroiden kanssa ja konsonanttien vastaavalla tavalla omalle riville. Lopuksi lasketaan yhteisvaikutelman kohdalle yhteenlaskutoimitus edellisistä summista. Vokaleja vastaavat kirjaimimet a, e, i, o, u, y, å, ä ja ö. Konsonantteja vastaavat loput kirjaimet. Poikkeuksen edellä esitettyyn muodostaa mystinen y-kirjain, joka voi olla tilanteesta riippuen myös konsonantti.
Gladys Lobos'in tulkintamallissa vokaali y luetaan konsonantiksi.
Värähdetaulu koostuu numeroiden esiintymismääristä ilman mestarilukujen erittelyä ja jos kyseinen numero puuttuu, merkitään viiva puuttuvaa numeroa osoittavan rivin kohdalle. Mestariluvun omaavat kirjaimet voidaan merkitä erikseen värähdetaulun ulkopuolelle.
Ikäkauden laskentaesimerkin löydät numerologian johdannon esimerkki 2:sta.
Mestariluku
Mestariluku on luku, joka on jaollinen luvulla 11. Esimerkkeinä mestariluvuista ovat 11, 22, 33 ja 44. Perustulkinnassa kannattaa pitäytyä mestariluvuissa 11 ja 22, koska näitä suurempien mestarilukujen värähteet ovat vaikeammin havaittavissa. Tulkitsija kokemuksensa kautta havaitsee ilmentääkö tulkittava henkilö mestarilukuja vai ei.
Mestariluku kirjaimessa
Mestariluku esiintyy myös yksittäisissä kirjaimissa. Mestarilukujen 11 ja 22 kirjaimia ovat k ja v.
Mestariluvun sisältävä kirjain tulkitaan ensisijaisesti sen perusmerkityksen mukaisesti. K-kirjain tulkintaan kuten numero 2 ja v-kirjain tulkinta numeron 4 avulla. Mestariluku kirjaimessa täydentää numerologista karttaa yksittäisenä mestarilukuna.
Elämänopetus
Elämänopetus lasketaan yhteen laskemalla kaikki yksittäiset syntymäpäivän numerot. Lasketun summan ollessa isompi kun yksi numero tai mestariluku, lasketaan saadun luvun numerot uudestaaan yhteen. Elämänopetus on numerologisen kartan tärkein luku, joka johtaa kulkijaansa luvun osoittamaan suuntaan. Elämänopetus on yksi tärkeimmistä opittavista asioista elämän aikana.
Elämänopetuksen laskentaesimerkin löydät numerologian johdannon esimerkistä 1.
Sisäinen vaikutelma
Sisäinen vaikutelma lasketaan nimen vokaaleista eli kirjaimien a, e, i, o, u, y, å, ä ja ö summasta. Sisäisen vaikutelman numero laskentaan laskemalla kaikki vokaaleiksi merkittyjen kirjainten numerot yhteen ja laskemalla yhteen kunnes saadaan tulokseksi mestariluku tai yksittäinen numero. Sisäinen pyrkimys tulee esille nimen kantajan sisäisenä näkynä ja heijastuu ulospäin enemmän henkilön oman arvomaailman kautta.
Gladys Lobos'in tulkintamallissa vokaali y luetaan konsonantiksi.
Huomioi, että y-kirjaimeen liittyy valintatilanne eli on kysymys mystisestä y-kirjaimesta. Mystinen y-kirjain voi edustaa joko konsonantteja kuin vokaaleja. Varmuuden vuoksi voit laskea numerologisen kartan y-kirjaimet vokaaleina ja erikseen konsonantteina.
Ulkoinen vaikutelma
Ulkoinen vaikutelma lasketaan kuten sisäinen vaikutelma, käyttäen tulkittavan nimen konsonantteja. Ulkoinen vaikutelma kuvastaa sitä minkä muut näkevät tai minkä vaikutelman he tästä henkilöstä saavat.
Gladys Lobos'in tulkintamallissa vokaali y luetaan konsonantiksi.
Kokonaisvaikutelma
Kokonaisvaikutelma on sisäisen ja ulkoisen vaikutelman yhdistelmä. Kokonaisvaikutelma saadaan laskemalla kaikkien kirjainten numerot yhteen eli sisäisen ja ulkoisen vaikutelman summat ja laskemalla yhteen lopullinen ulkoinen vaikutelma. Huomoi, että mestariluku saadaan vain kaikista kirjaimista lasketusta summasta. Mestarilukua ei saa laskea suoraan jo yhteenlasketuista luvuista.
Ikäkausi
Ikäkausi kuvaa pidemmän ajanjakson värähdettä. Ikäkauden kanssa samankaltaiset numerot kartan muiden tekijöiden kanssa vahvistavat kyseistä teema ikäkauden aikana.
Ikäkauden laskentaesimerkin löydöt numerologian johdannon esimerkistä 2.


  Synonyymeja

 
Elämänopetus
Elämänopetusta kutsutaan myös elämänpoluksi. Elämänopetus kuvaa elämän aikana opittavia asioita ja elämänpolku tietä jota pitkin elämän aikana tulisi kulkea.
Kohtalonpolku
Kohtalonpolku muodostuu sisäisen ja ulkoisen vaikutelman avulla. Nämä kaksi polkua kohtaavat toisensa yhteisvaikutelman kautta.


  Esimerkkikartta

 
Esimerkkikartan laadintaan on käytetty syntymäaikaa ja kaikkia kastenimiä.
Esimerkkihenkilö on suomalainen kansallisarkkitehti Eliel Saarinen (lähde: WSOY CD-FACTA 99).
 
Esimerkkikartta

 20.8.1873 29-11                Elämänopetus

 5  9 5   6    9 5   1 1  9  5   55-1  Sisäinen
 E L I E L G O T T L I E B S A A R I N E N      vaikutelma
  3   3 7  2 2 3   2 1   9  5  5  42-6  Ulkoinen
                        ------ vaikutelma
                         97-7  Kokonais-
 1 - 3                        vaikutelma
 2 - 3  K - -   Ikäkaudet:
 3 - 3       0 - 28 vuotta = 8    Ikäkausi
 4 - -  V - -   28 - 56 vuotta = 2    Ikäkausi
 5 - 6       56 - eteenpäin = 1    Ikäkausi 
 6 - 1
 7 - 1
 8 - -
 9 - 4

Esimerkkikartan tulkinta
Elämänopetus esimerkkikartalla on numero 11. Numeroon 11 yhdistyy numero 2 perusmerkitys kahdenkeskeinen sosiaalinen kanssakäyminen sekä mestariluvun 11 laajemmat sosiaaliset merkitykset.
Numero 11 kuvaa yksilön suhdetta ryhmään ja usein suhdetta ympäristöön voidaan kuvata kuin opettajan ja luokan oppilaiden välillä, vuorovaikutusta molempia hyödyntäen. Jotta yksilön kehittyminen on mahdollista elämänopetuksen numeron kaksi yhteydessä, siihen tarvitaan aina toinen osapuoli. Elämänopetuksen numerolla 11 tavoitteet on asetettu hieman korkeammalle kuin numeron 2 parisuhdeteemassa, jolloin tarkoitus ei ole oppia pelkästään yksilöiden välistä vuorovaikutusta vaan sitä laajempi ja moniuloitteisempi sosiaalinen taso.
Värähdetaulu sisältää eniten numeroita 5 (6 kpl) ja 9 (4 kpl). Näiden perusteella esimerkkikartan fyysisen kehon, mielen toimeliasuuden ja yleisen vitaalisuuden edellytykset täytetään erinomaisen tehokkaasti samalla kun edelläkävijyys, muista riippumattomuus ja omaperäisyys tuleva korostuneesti esille.
Henkilöllä, jolla numero 5 on korostunut on tavanomaista suuremmat energiavarannot suorittaa fyysisiä kuin muitakin tehtäviä ja he eivät väsy helposti. Numeron 5 vaikutus tulee esille myös oman kehon käyttämisenä elämän nautintojen välineenä. Koska esimerkissä elämänopetuksen numero on mestariluku, voidaan olettaa fyysisen suuntautumisen olevan aistillinen, mutta samalla henkilö omaa hienostuneemmat piirteet toteuttaa itseään.
Numero 9 on hieman enemmän korostunut, kuin numerot 1,2 ja 3. Näin ollen numero 9 tuo esille henkilön monipuolisuuden toteuttaa juuri numeroiden 1, 2 ja 3 alueen asioita. Numero 1 korostaa yksilöllisyytta ja kykyä toimia yksilön omista lähtökohdista olematta kovinkaan riippuvainen muista. Numero 2 on merkki sosiaalisuudesta ja kyvystä solmia suhteita muihin ihmisiin. Kunnioitus ja kyky jakaa asioita toimii parhaiten juuri numeron 2 kautta. Numero 3 on taiteellisuuden ja kommunikoinnin numero. Esittäminen ja esiintyminen on luontainen osa henkilöä ja mahdollistaa täten omien ideoiden tuomisen muiden kuultaviksi.
Puuttuvat numerot 4 ja 8 ovat oletusarvoisesti merkki kyvyttömyydestä luoda ja asettaa tavoitteita asioita käytännön tasolla. Henkilö jolta puuttuu ei voi kuvitella työskentelevän esimerkiksi ammateissa, joissa oman käden jälki alkutuotannon, kuten maanviljely tai rakentaminen, parissa näkyisi. Henkilölle sopii ehdottomasti ammatit, joissa työskennellään absraktien asioiden parissa. Näistä esimerkkeinä taide, viestintä, kirjallisuus ja opettaminen.
Sisäinen vaikutelma 1 luo esimerkin henkilölle sisäisen kuvan, joka mahdollistaa toiminnan omista lähtökohdista. Tärkeää ei ole mitä muuta ajattelevat vaan mitä henkilö itse ajattelee ja tekee. Vahvuus löytyy itsestä vahvan itsetunnon saattelemana. Huomioi tulkinnassa, että sisäinen numero lasketaan luvusta 55, joka on jaollinen 11 eli mestariluku. Henkilö ei todennäköisesti toimi pelkästään omista vaikutteista vaan voi omata vahvan kanavan myös oman tietoisuutensa ulkopuolelle saaden ideoita ja näkyjä ylemmiltä tahoilta. Ilman mestariluvun vaikutusta henkilö saattaisi vaikuttaa hieman itsekkäältä ja itseriittoiselta.
Ulkoinen vaikutelma 6 kertoo helposti lähestyttävästä henkilöstä. Hänen luokseen kaikki ovat tervetulleita ja kiire sekä itsensä korostaminen ei ole tarpeen hänen kanssaan. Numero 6 tuo tarpeen tuottaa muille palveluksia usein unohtaen omat tarpeensa. Yhdistämällä ulkoinen vaikutelman numero 6 elämänopetuksen mestariluvun 11 kanssa saadaan yhdistelmä, joka toimii parhaiten opettamalla muita ihmisiä. Henkilö on kuin luotu kanssakäymiseen ryhmien ja joukkojen kanssa, koska harmonia ja tarve osallistua kollektiivisesti muiden kanssa tehtäviin hankkeisiin on selkeästi esillä.
Kokonaisvaikutelma 7 antaa kuvan henkilöstä, joka on oppinut, älykä ja hieman sisäänpäin kääntynyt. Henkilön kanssa keskustelut tieteestä ja tekniikasta saa syvän ja innostuneen vastaanoton. Luonnoltaan henkilö on tutkija, joka voi muiden sosiaalisten numerologisen kartan numeroiden tukemana jakaa omat tietonsa muiden kanssa.
Ikäkausi 0-28 sisältää numeron 8. Tuon ikäkauden aikana numerologisen kartan värähteistä puuttuva numero 8 on päässyt esille. Tuosta aikakaudesta on muostona kansallisarkkitehtimme rakennusmonumentit Suomessa. Numero 8 on tuonut esille tarpeen olla tavoitteellinen, kyvykäs ja saada tavoitteet todeksi.
Ikäkausi 28-56 on vastaavasti värähdekentässä hyvin esille tullut numero 2. Tuon ikäkauden tavoitteet liittyivät hankkeet, jotka tukevat voimakkaasti omaa elämänopetuksen numeroa 2. Elien Sarinen toimi tämän ikäkauden aikana arkkitehtuurin professorina ja opettajana Yhdysvalloissa nauttien arvostusta yliopistopiireissä. Sosiaaliset tarpeet ja toimista yhteisössä olivat voimakkaimmat asiat, joiden esille tuleminen tapahtui tämän ikäkauden aikana.
Ikäkausi 56- sisältää numeron 1. Tuon ikäkauden tavoitteet liittyivät omien hankkeiden aloittamisen ja mahdollisesti saada itsensä esille muiden silmissä.
Lisää henkilöiden elämänopetuksen numeroita ja numerologisia julkkiksia.
 


<<<  Numerot  <<< Sivun alkuun >>>  Johdanto  >>>


Lähde:
Vuokko Pälikkö, Signe Hasso, Juha Janerva, Kai Aaltonen
Numerologia
 JOHDANTO
 NUMEROT
 TULKINTA
 AIKAKAUDET
 TERVEYSNUMERO
 JATKOKURSSI
 NUMEROLOGISET
   JULKKIKSET
 JULKKISTULKINNAT
 NUMEROLOGISET
   TULKINNAT
 LEHTIARTIKKELI
   NUMEROLOGIASTA


Maya
 MAYA-ASTROLOGIA
 VUOSI 2012


 HOME
spacer