Numerologian johdanto

Numerologia tulee latinan sanasta numerus ja on syntymähetken sekä nimen kirjaimien merkityksien tulkitsemista.

Numerot 1 - 9 kertovat persoonan toimintatavoista ja mestariluvut 11, 22, 33 ja 44 omien toimintatapojen hienovivahteisimmista merkityksistä perusnumeroa jalostuneemmassa muodossa.

Numerologinen tulkinta kuvaa nimen ja syntymäajan mahdollisuuksia ja esteitä. Vallitseva hetki eli tämä päivä, kuukausi ja vuosi luovat mahdollisuuksia, jotka numerologia tuo esille. Elämänopetus perustuu syntymäpäivän värähteisiin, joiden avulla elämän tärkeä tehtävä saatetaan päätökseen.

Mestariluku on, jonka kantaja voi ilmentaa perusnumeronsa korkeampaa prinsiippiä tässä elämässä. Mestariluku ei tule itsestäänselvyytenä kantajalleen, vaan se pitää ansaita. Mestariluku voi toisinsanoen alentua perusluvuksi ja päinvastoin miten omaa energiaansa "kantaa" ja ilmentää.

Numerologisen kartan perustekijät

Numerologia perustuu kirjainten ja numeroiden keskinäisiin vastaavuuksiin, jossa yksittäinen kirjain on osa kokonaisuutta. Numerologia tuo esille kuinka kirjainten värähteet toimivat annetussa nimessä.

Syntymäaika on numerologisen kartan perustekijä, joka ei muutu elämän aikana. Numerologisen kartan toinen perutekijä nimi saattaa vaihdella elämän vaiheiden mukaan. Uusi nimi antaa uuden värähdekentän käyttöön, joka muuttaa aikaisemman nimen kirjainten tuomia vaikutuksia. Samalla nimen antamat sisäinen-, ulkoinen- ja kokonaisvaikutelma muuttuvat. Henkilö itse ja muut ihmiset tunnistavat nämä muutokset, jotka tulevat uuden nimen kautta.

Nimi on virallinen, kun se rekisteröity. Kyseessä voi olla ihmisen tai yrityksen nimi. Nimi on joukko värähtelyjä, joiden vaikutusten alaisena nimen "kantaja" on.

Yksinkertaisimmillan numerologisessa tulkinnassa lasketaan syntymäpäivän numeroiden avulla numerologisen kartan perustekijät ja sen lisäksi kirjainten antamat vokaalien, konsonanttien ja näiden yhteenlasketut vaikutelmat sekä kirjaimista muodostuva värähdekenttä. Laajemmassa tulkinnassa kartan perustekijöistä lasketaan esimerkiksi vuosivärähde, pyramidi ja värähdekentät.

Elämänopetus

Elämänopetus on numerologisen kartan tärkein tulkinnallinen numero. Elämänopetus on elämän aikana opittavaa ja sisäistettävää elämänaluetta, joka on annattu kullekin ihmiselle syntymäpäivän numeroiden mukaan.

Elämänopetus saadaan laskemalla kaikki syntymäpäivän, -kuukauden ja -vuoden yksittäiset numerot yhteen. Yhteenlaskemista uudestaan edellisen summan jälkeen jatketaan kunnes saadaan elämänopetukseksi yksittäinen numero.

Alla oleva esimerkki 1 tuloksena saadaan elämänopetuksen numeroksi 2. Huomioi yhteenlaskun välituloksena saatu luku 11, joka on mestariluku.

Esimerkki 1:
9.12.1952
9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 5 + 2 = 29,
2 + 9 = 11 ja 1 + 1 = 2.

Esimerkissä tuli luvuiksi mestariluku 11 ja siitä vielä edelleen johdettu perusluku 2. Mestariluku tulee esille vain tietyissä numeroyhdistelmissä matemaattisen summan perusteella.

Numerologiset ikäkaudet kuvaavat kunakin aikakautena vallitsevaa värähdettä, jota verrataan tulkittaessa muihin tekijöihin. Aikakausi lasketaan erikseen kuukaudesta, päiväst ja vuodesta. Alla esimerkki 2 kuinka ikäkaudet laskentaan.

Esimerkki 2:
PV KK VUOSI
 9 12 1952  --  Syntymäpäivä
 9  3  8    --  Yhteenlaskettu ikäkauden numero
 |  |  |
 |  +-------->  Ikäkausi 0 - 28 vuotta,
 |     |
 + ---------->  ikäkausi 28 - 56 vuotta,
       |
       +----->  ikäkausi 56 vuodesta eteenpäin.

Tulkinnallisesti ikäkausi 0-28 vuotta on luovuuden ja monipuolisuuden kausi. Toiminta joukossa tai muiden kanssa on luontevaa. Ikäkausi 28-56 vuotta on humanistinen kausi, jolloin toimit muiden hyväksi. Ikäkausi 56 vuodesta eteenpäin sisältää omista päämääristä ja miten ne saavutetaan.

Kirjainten värähteet

Alla oleva taulukko Pythagoraan menetelmän mukaisesti kuvaa yksittäisen kirjaimen värähdettä ja värähde kuvataan kirjainta vastaavalla numerolla. Värähdetaulun numerot eivät sisällä mestarilukuja, vaikkakin yksittäiset kirjaimet saattavat sisältää sen. Mestariluvuista enemmän numeroiden kohdalla.

Pythagoran järjestelmän kirjaimet perusmuodossa.

123 456 789
ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZÅ
ÄÖ 

Pythagoran aakkosjärjestys ja skandinaaviset kirjaimet ääntämisasun mukaan.

123 456 789
ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ 
Ä    Å 
     Ö 

Värähdetaulu helpottaa hahmottamaan numerologisen kartan värähteiden eli numeroiden välistä suhdetta. Tietyn numeron esiintyminen värähdetaulussa painottuneena on merkki tuon numerologisen energian voimakkuudesta ja kokonaan puuttuvat numerot vastaavasti heikommin edustetut numerologiset energiat. Skandinaviset kirjaimet å ja ö sijoittuvat värähdekenttään valitun järjestelmän mukaisesti.

1 = A, J, S ja Ä lukumäärä
2=B, K ja T lukumäärä
3=C, L ja U lukumäärä
4=D, M ja V lukumäärä
5=E, N ja W lukumäärä
6=F, O ja X lukumäärä
7=G, P ja Y lukumäärä
8=H, Q ja Z lukumäärä
9=I ja R lukumäärä

T A A V I  T A P A N I  K I M I N K I N E N
2 1 1 4 9  2 1 7 1 5 9  2 9 4 9 5 2 9 5 5 5
1 - 1111
2 - 1111
3 -
4 - 11
5 - 11111
6 -
7 - 1
8 -
9 - 11111

Numerologian lähteenä: Vuokko Pälikkö, Signe Hasso, Juha Janerva, Kai Aaltonen


Laske terveysnumerosi

Päivä
Kuukausi
Laskin